Powered by www.icseo.ir

پیام مدیرسایت

تغییر و تحول قانون ثابت و لایتغیر جهان هستی است. همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است؛ آن‌چه که تغییر ناپذیر است، خود تغییر است. حکایت تغییر و تحول حکایت همیشگی زندگی انسان‌هاست. امواج تغییر و تحول در گستره زندگی امروزین ما هر لحظه جلوه‌ای خاص می‌یابد.
امروزه ثابت ماندن، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی مرگ است، حتی یک روز ما نباید بدون تغییر سپری شود. تحول و بهبود مسابقه‌ای بدون خط پایان است که دیر زمانی است شروع شده. ما نیز باید در این مسابقه با تمرینات بیشتر شرکت کنیم. همه خواهان تغییر و تحول‌اند ولی نه در خود بلکه در دیگران. نگاه تیزبین ما همیشه متوجه افراد و سازمان‌های دیگر است. تغییر و تحول از طریق شانس و اقبال حاصل نمی‌شود بلکه به مدیریت صحیح بستگی دارد.
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که خودشان بخواهند.
بزرگترین بیم بشر، بیم از تغییر است: مردم از افکار جدید، عادت های جدید، محیط جدید و روش جدید می‌ترسند. غافل از آن که اساس زندگی تغییر و تحول است و زندگی بدون آن قابل دوام نیست؛ تنها راه زندگی بهتر و طولانی‌تر، آمادگی شما برای قبول تغییر و عملی کردن تحول‌های بزرگ است. پس خودتان را عوض کنید.
مدیران بدانند، دگرگونی مثل مرگ اجتناب ناپذیر است.
زندگی، پدیده‌ای ایستا نیست؛ تنها دو گروه نمی‌توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می‌تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.
ما ایستادگی را از طبیعت می‌آموزیم: رودی که از رفتن باز بایستد، بوی گند می‌گیرد.
تغییر آنگاه شروع می‌شود که فردی پله بعدی را ببیند.

تغییر پذیر را تغییر ده، تغییر ناپذیر را بپذیر و از آن‌چه غیرقابل قبول است فاصله گیر.

چیزی پایدار نمی‌ماند مگر دگرگونی.

” چرا وقتی می توانیم دزد دریایی باشیم، به نیروی دریایی بپیوندیم؟”